Funkcjonowanie placówki w okresie epidemii

ZARZĄDZENIE  NR  2/2020/21

DYREKTORA KATOLICKIEGO  ZESPOŁU EDUKACYJNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Z DNIA 28.08.2020 r.

 

w sprawie sposobu realizacji zadań Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. – Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w czasie epidemii.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. – Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi zwanego dalej „placówką”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”.

 • 2.

Zadania administracyjne szkoły

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców należy kierować do sekretariatu placówki w formie elektronicznej na adres kze.ostrowiec@gmail.com , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 662 078 966 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole.
 2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej: e-mail na adres kze.ostrowiec@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 788 921 319, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w poniedziałki.

 

 • 3.

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

 1. W placówce mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
 2. Na teren placówki poza dziećmi i pracownikami placówki mogą wchodzić wyłącznie może wejść jeden rodzic/opiekun dziecka oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.
 3. Przy wejściu do placówki oraz na stronie internetowej www.przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy placówki w czasie epidemii.
 4. Budynek placówki został podzielony na trzy strefy (dziecka, rodzica, żywienia) i dla każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
 5. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
  w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.
 6. W czasie zajęć przedszkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety i inne pomieszczenia wspólnego użytkowania.
 7. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania i podwieczorku, bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a dzieci obowiązkowo myją
  ręce.
 8. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 9. Przy wejściu, szatni i na każdym poziomie placówki znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego odkażania rąk-dla osób dorosłych.
 10. Po zakończeniu zajęć, pomieszczenia i teren przynależący do placówki sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
 11. Dziecko u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w izolatorium naprzeciw sekretariatu (ul. Grabowiecka 15) do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
 12. Wychowawcy sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów zapewniających szybką komunikację w przypadku zachorowania dziecka lub
  w przypadku stwierdzenia zakażenia w placówce.
 13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie hybrydowej/zdalnej.
 • 4.

Strefa rodzica

 1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne – szatnia, sekretariat, należą do strefy rodzica i oznaczone są odpowiednią tabliczką oraz taśmą.
 2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 3 osoby.
 3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć własne jednorazowe rękawice ochronne.
 5. Na teren placówki może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie w strefie rodzica – szatnia, wejście do szkoły, sekretariat.
 6. Od godz. 7.45 Dzieci z grupy Pszczółek, Biedronek i Żabek wchodzą wraz z nauczycielem na teren placówki – odbierane są przy wejściu przez wychowawcę grupy sprzed przedszkola w wyznaczonych godzinach.
 7. Rozchodzenie się dzieci do domu będzie monitorowane przez personel obsługi. W godzinach od 14.30 do 15.30 Rodzice/Prawni Opiekunowie będą wpuszczani do placówki w sposób rotacyjny (max 12 osób na jednym piętrze)
 8. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-4.

 

 • 5.

Strefa dziecka

 1. Pomieszczenia, w których przebywają dzieci należą do strefy dziecka i oznaczone są odpowiednią tabliczką.
 2. W pomieszczeniach należących do strefy dziecka poza dziećmi mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Dzieci i nauczyciele w strefie dziecka nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.

W miarę możliwości organizacja pracy przedszkola, umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci na terenie placówki (np. różne godziny przychodzenia dzieci do przedszkola) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 1. Po wyjściu z szatni przed wejściem do sali dzieci zobowiązane są dokładnie umyć/zdezynfekować ręce.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Wyposażenie sal dostosowane jest do wytycznych a dzieci maja przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
 2. Dzieci w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału pomieszczeniach.
 3. Ustala się dla każdego oddziału szczegółowe zasady spożywania drugiego śniadania, zapewnienia uczniom dostępu do wody pitnej, zasad przechowywania podręczników i przyborów:
 4. Dzieci korzystają z wody pitnej pod nadzorem nauczyciela – dystrybutor obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą.
 5. Dziecko przechowuje podręczniki i pomoce szkole we własnej szafce lub pozostawiam na swoim miejscu pracy.
 6. Ćwiczenia ogólnorozwojowe odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
  w sali gimnastycznej.
 7. Nauczyciele ustalają z dziećmi szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 8. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie dziecka, zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania dzieci wg wytycznych dla placówek w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi
  i dezynfekowania sanitariatów.

 

 • 6.

Zajęcia pozalekcyjne

 1. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności dzieci realizowane są
  w grupach dzieci przebywających w tym samym czasie w placówce z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia.

 

 • 7.

Strefa żywienia i stołówka

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są odpowiednią tabliczką i taśmą.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie dziecka i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Stołówka należy do strefy żywienia.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, dzieci na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć przedszkolnych.
 6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie dzieci korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad dziećmi w stołówce.
 7. Przed wejściem do stołówki dzieci myją ręce.
 8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce.
 9. Wyznaczony pracownik obsługi kuchni podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
  i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
 10. Posiłki podawane są na tacach, które po zakończeniu posiłku przez dane dziecko poddaje się wyparzaniu.

 

 • 8.

Postanowienia końcowe

 1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika KZE obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie placówki zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 r.

 


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2020 z dnia 28.08.2020 r.

 

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

NA TERENIE KATOLICKIEGO ZESPOŁU EDUKACYJNEGO

W OSTROWCU ŚW.

PRZEDSZKOLA nr 1 SIÓSTR RODZINY MARYI

 FUNKCJONOWANIE KZE W OKRESIE STANU EPIDEMICZNEGO
W KRAJU (SARS-Cov-2)

 

Wprowadza się niżej wymienione zasady postępowania w związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli, a za tym idący wymóg  procedury zapobiegania, przeciwdziałania wystąpienia i zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wśród pracowników i dzieci Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.  – Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyrektor:

 1. Dyrektor placówki ze swojej strony dołoży wszelkich starań aby zapewnić dzieciom, pracownikom i nauczycielom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur, zasad pracy oraz wyposażenia placówki
  w odpowiednie środki czystości.
 2. Dyrektor ustala szczegółowy harmonogram pracy nauczycieli z jak najmniejszą ich rotacją, do każdej grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości stali opiekunowie. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej sali.
 3. Organizacja pracy przedszkola ogranicza kontakt poszczególnych grup dzieci ze sobą.
 4. Dyrektor codziennie monitoruje liczbę i stan zdrowia dzieci, prace porządkowe
  i czystość placówki.
 5. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom, Dyrektor wprowadza nowe procedury i zasady funkcjonowania
 6. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

Dyrektor podaje numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, które znajdują się na tablicy informacyjnej przy wejściu do przedszkola oraz na stronie www.przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl

 1. W temacie bezpieczeństwa, higieny i zasad pobytu dziecka w placówce Dyrektor jest do stałej dyspozycji pracowników i rodziców.
 2. Dyrektor wydziela osobne pomieszczenie – izolatorium (gabinet specjalistyczny) na wypadek pojawienia się dziecka lub pracownika wykazującego objawy zakażenia koronawirusem i kieruje na pobyt w nim, w celu izolacji i zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji, do momentu przekazania dziecka rodzicowi lub przekazania służbom medycznym.
 3. Objawy, które mogą wskazywać na zakażenie:
 • wysoka gorączka (powyżej 38 stopni)
 • męczący kaszel i duszności
 • kłopoty z oddychaniem
 1. W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów wskazujących na zakażenie pracownik informuje o sytuacji Dyrektora placówki oraz rodziców, którzy zostaną powiadomieni
  o tym fakcie telefonicznie przez wychowawcę grupy lub Dyrektora.
 2. Dziecko, u którego stwierdzono objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem do momentu przyjazdu rodzica pozostaje pod opieką Dyrektora placówki.
 3. Dyrektor zawiesza do odwołania niekonieczne wizyty osób z zewnątrz na terenie przedszkola oraz organizację wyjść i wycieczek poza teren placówki.

Nauczyciel:

 1. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać dzieci z aktualnymi, szczególnymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki.
 2. Nauczyciel codziennie monitoruje stan zdrowia dziecka (za zgodą Rodzica mierzy temperaturę dziecka jeżeli występują u dziecka niepokojące objawy .
 3. Nauczyciel przypomina dzieciom o częstym myciu rąk i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny.
 4. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę przeprowadza wietrzenie sali.
 5. Nauczyciel organizuje zajęcia oraz pobyt dziecka w placówce unikając większych skupisk dzieci w jednym miejscu. Dba o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa
  i higieny.
 6. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw oraz dostępnych boisk pod opieką nauczyciela
  z zastrzeżeniem tego co w pkt. 4.
 7. Nauczyciel może organizować wyjścia, spacery oraz organizować pobyt na świeżym powietrzu na rekreacyjno-sportowym terenie placówki.
 8. Przed wejściem na teren placówki nauczyciel zwraca uwagę, by dzieci myły ręce.
 9. Nauczyciel zwraca uwagę by dzieci nie przynosiły do przedszkola zbędnych przedmiotów, w tym zabawek.

Rodzice:

 1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 2. Na terenie placówki umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące na teren Przedszkola są zobowiązane zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta.
 3. Rodzice wyjaśniają dziecku konieczność przestrzegania zasad higieny – częste mycie
  i dezynfekcja rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust itp.
 4. W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia, indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną)
 5. Rodzic kategorycznie nie przyprowadza dziecka do przedszkola jeśli ktoś
  z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, jak na przykład: kaszel, katar, podwyższona temperatura Opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola również powinni być zdrowi.
 7. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki na terenie placówki, rodzice informują dyrektora bądź wychowawcę o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów,
  w tym zabawek.
 9. Korzystanie z wewnętrznego placu zabaw oraz boisk przedszkolnych jest możliwe tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 10. Zalecane jest, by stałe osoby przyprowadzały dzieci do przedszkola.
  Ze względu na własne zdrowie i bezpieczeństwo nie powinny to być osoby powyżej 60 roku życia.
 11. Na teren placówki z dzieckiem może wejść jeden opiekun, który jest zdrowy.

 

 1. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

 

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor