Statut Przedszkola

S T A T U T

PRZEDSZKOLA NR 1
SIÓSTR RODZINY MARYI

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

SPIS TREŚCI

Nadrzędnym celem przedszkola jest
nauczanie i wychowanie w myśl zasad personalizmu, pedagogiki chrześcijańskiej i nauki Kościoła Katolickiego, które zmierza do
ukształtowania dziecka jako „pięknie ukształtowanego człowieka” – osoby uczciwej, prawej, dobrej,
szanującej siebie i innych, kochającej Ojczyznę, pamiętającej,
że najwyższą wartością jest Bóg.

Z uwagi na to uchwala się Statut przedszkola o następującym brzmieniu:

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

Art. 1

1. Przedszkole posiada nazwę: „Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

2. Przedszkole ma siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej 15, w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Art. 2

Przedszkole jest przedszkolem publicznym.

Art. 3

 1. Przedszkole jest placówką katolicką, posiadającą własny program wychowania przedszkolnego, zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego i charakterem przedszkola określonym w statucie.

 2. Przedszkole jako placówka katolicka ma na celu wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka jako osoby, w myśl zasad personalizmu, pedagogiki chrześcijańskiej i nauki Kościoła Katolickiego. Celem wychowania w przedszkolu jest ukształtowanie dziecka jako „pięknie ukształtowanego człowieka” oraz pełnoprawnego członka Kościoła Katolickiego.

Art. 4

    1. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie, reprezentowane przez Przełożoną Prowincjalną.

    2. Organ prowadzący przedszkole odpowiada za całokształt jego działalności w zakresie ustalonym przez ustawę o systemie oświaty, z uwzględnieniem Konkordatu i prawa kościelnego.

    3. Organ prowadzący przedszkole sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

Art. 5

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

Art. 6

Ilekroć w Statucie mowa jest o rodzicach wychowanka, rozumie się przez to odpowiednio prawnych opiekunów.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Art. 7

 1. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dziecku opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, oraz umożliwienie mu osiągnięcia „gotowości szkolnej”.

 2. Równorzędnym zadaniem przedszkola jest wsparcie rodziny dziecka w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad nim, w trosce o jego bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwój.

Art. 8

 1. Podstawę działalności przedszkola stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowania przedszkolnego oraz mają być ukazywane we wspólnocie przedszkola, w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.

 2. Proces wychowawczy i formacyjny w przedszkolu opiera się na świadectwie życia oraz osobowej relacji osób: nauczyciela i wychowanka, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.

 3. Przedszkole jest dostępne dla wszystkich wychowanków, których rodzice pragną w nim realizować wychowanie swoich dzieci i akceptują jego Statut.

Art. 9

Przedszkole spełnia warunki ustawowe przewidziane dla przedszkoli publicznych, to jest:

 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Art. 10

 1. Wspólnotę przedszkola tworzą nauczyciele oraz inni pracownicy, wychowankowie i rodzice.

 2. Przedszkole rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.

 3. W realizacji swoich zadań przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 4. Przedszkole organizuje opiekę dla dzieci niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY WYKONYWANIA ZADAŃ

Art. 11

 1. Cele i zadania, o których mowa w art. 7 – 10 Statutu, przedszkole realizuje zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.

 2. W realizacji swoich celów przedszkole respektuje również zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

 3. Realizując ustawowe cele i zadania przedszkole:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze, wspomagające integralny rozwój dziecka;

 2. sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości, chroni przed zagrożeniami i przygotowuje ich do odpowiedzialności za swoje życie;

 3. umożliwienie dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

 4. umożliwia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Art. 12

 1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania, przedszkole w szczególności:

 1. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 2. wychowuje dzieci w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury i narody;

 3. stosuje efektywne i atrakcyjne metody wychowawcze;

 4. we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do jej potrzeb;

 5. stwarza warunki formacji dzieci, rodziców i nauczycieli,

Art. 13

    1. Przedszkole zapewnia dziecku opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zadaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, służy:

  1. tworzenie wspólnoty przedszkola bazującej na poszanowaniu bliźniego i kształtowaniu postawy szlachetności serca;

  2. kształtowanie miłości bliźniego opartej na zasadach ewangelicznych;

  3. troska o dobro bliźniego;

  4. wskazywanie Osoby Boga jako źródła miłości i mądrości;

  5. poszanowanie godności osobistej dziecka;

  6. dbałość o jego dobro i troska o zdrowie;

  7. honorowanie podmiotowości dziecka;

  8. respektowanie praw i obowiązków dziecka;

  9. zapewnienie dzieciom możliwości indywidualnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego, psychicznego i duchowego oraz wspomaganie tego rozwoju;

  10. rozwijanie sprawności umysłowych oraz indywidualnych zainteresowań;

  11. wyrabianie prawidłowych postaw, wspieranie pozytywnego środowiska wychowawczego;

  12. opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;

  13. dążenie do stworzenia właściwych warunków dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i opiekuńczych;

  14. pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

  15. tworzenie w przedszkolu miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich członków wspólnoty przedszkola;

  16. kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich;

  17. stworzenie dzieciom warunków do higienicznej pracy poprzez:

 1. dostosowanie sprzętów przedszkola do wzrostu dzieci i rodzaju zajęć,

 2. właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń przedszkola.

  1. uświadamianie dzieciom zagrożeń – agresji, przemocy, uzależnień; znaczenia zdrowia i dbałości o nie;

  2. kształtowanie wrażliwości uczuciowej dzieci, asertywności, odpowiedzialności, wytrwałości i rzetelności, uczciwości i sprawiedliwości,

  3. kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych;

  4. poznawanie własnych uczuć i kształtowanie umiejętności opanowywania własnych emocji;

  5. kształtowanie umiejętności porozumiewania się, negocjowania w celu rozwiązywania konfliktów;

  6. indywidualizacja tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

  7. kształtowanie pozytywnej postawy wychowanków dzieci wobec dzieci niepełnosprawnych.

Art. 14

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo zarówno podczas pobytu na terenie przedszkola, jak i w czasie zajęć organizowanych poza przedszkolem:

 1. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

 2. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,

 3. uczy właściwych kontaktów poprzez zabawę, zajęcia organizowane z rówieśnikami i dziećmi z innych grup,

 4. uczy dziecko przestrzegania praw i obowiązków zawartych w umowach w grupie.

 1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem według następujących zasad:

 1. podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej: nauczyciela wspomaganego przez woźną oddziałową, a w grupie dzieci najmłodszych dodatkowo przez pomoc wychowawczą;

 2. wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza nauczyciel, organizując dodatkowe osoby do opieki nad dziećmi (personel przedszkola, rodzice), tak, aby w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawowały osoby dorosłe w liczbie 1 na 10 dzieci.

 1. Przedszkole jest zobowiązane do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści Internetu, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci.

Art. 15

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

 3. sytuacje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,

 4. spontaniczna działalność dzieci,

 5. zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców.

Art. 16

 1. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele przedszkola oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

         1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie:

   1. bieżącej pracy z dzieckiem;

   2. zajęć rozwijających uzdolnienia;

   3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

   4. porad i konsultacji.

         1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Art. 17

 1. W przedszkolu nie wykonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani nie podaje dziecku leków, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku dziecka przewlekle chorego, który wiąże się z koniecznością stałego przyjmowania leków, rodzice dziecka przed przyjęciem go do przedszkola są zobowiązani poinformowania na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania),

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i za zgodą nauczyciela, który zawarł w tym zakresie umowę z rodzicami dziecka, w razie nieobecności pielęgniarki w przedszkolu mogą być podawane dziecku leki przez tego nauczyciela. W takich sytuacjach przekazane nauczycielowi oddziału leki powinny być w oryginalnych opakowaniach.

 4. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, Dyrektor lub nauczyciel informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, którzy zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

 5. W sytuacjach wypadku dziecka lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia każdy pracownik przedszkola ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy dziecku w zakresie posiadanych umiejętności, a następnie powiadomić dyrektora przedszkola i nauczyciela, którzy są zobowiązani wezwać pogotowie ratunkowe i niezwłocznie poinformować rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSZKOLA  Z RODZICAMI

Art. 18

 1. W celu zapewnienia wszechstronnego i optymalnego rozwoju dziecka przedszkole realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka, wspierając wychowawczą rolę rodziny – w oparciu o własny program wychowawczy. Jako priorytetowe ustala się następujące działania wychowawcze:

 1. pomaganie dzieciom we wszechstronnym rozwoju osobowym w klimacie ewangelicznym;

 2. ukazywanie dzieciom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dochodzenie do syntezy wiary i kultury;

 3. angażowanie wspólnoty przedszkola, w tym również rodziców w proces wspierania rozwoju dzieci i dążenie do przyjęcia wspólnej wizji wychowania.

 1. Owocem działań podejmowanych przez przedszkole we współpracy z rodziną dziecka i jego środowiskiem lokalnym ma być „pięknie ukształtowany człowiek” – człowiek uczciwy, prawy, dobry, szanujący siebie i innych, kochający Ojczyznę, pamiętający, że najwyższą wartością jest Bóg.

Art. 19

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci, a mianowicie:

 1. systematycznie informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i z planów pracy przyjętych w danym oddziale,

 2. w sprawach wychowania i nauczania dzieci, udziela rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,

 3. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dziecka,

 4. inspiruje rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,

 5. przekazuje wyniki dokonanych obserwacji celem pomocy rodzicom w uzyskaniu wiedzy o tym, jak funkcjonuje ich dziecko w przedszkolu.

 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami korzystając z następujących form:

1) zebrania przedszkolne dla rodziców,

2) rozmowa indywidualna,

3) zajęcia otwarte,

4) uroczystości przedszkolne,

5) dni otwarte.

3. Częstotliwość spotkań wynika z planu współpracy z rodzicami, harmonogramu uroczystości przedszkolnych oraz sygnalizowanych ze strony rodziców potrzeb dodatkowych spotkań i rozmów.

Art. 20

 1. Rodzice lub inne osoby upoważnione przez rodziców odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i w drodze powrotnej.

 2. Rodzice lub inne osoby upoważnione przez rodziców zobowiązani są do doprowadzania dziecka do sali przedszkolnej oraz odbioru dziecka, a w związku z tym do zgłoszenia nauczycielowi zamiaru odebrania dziecka z przedszkola bezpośrednio przed odbiorem.

 3. Rodzice mogą upoważnić inną osobę pełnoletnią do wykonywania czynności określonych w ust. 2. Upoważnienie powinno być sporządzone na piśmie w formie załącznika do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej stopień pokrewieństwa wobec dziecka, serię i numer dowodu osobistego.

 4. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 5. W przypadku zaistnienia podejrzeń o spożycie alkoholu lub środków odurzających przez osobę przychodzącą z zamiarem odbioru dziecka nauczyciel niezwłocznie powiadamia policję.

ROZDZIAŁ V

ORGANY PRZEDSZKOLA

Art. 21

 1. Organami przedszkola są:

 1. dyrektor,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców.

Dyrektor

Art. 22

 1. Obowiązki dyrektora przedszkola wykonuje dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.

 2. Stanowisko dyrektora powierza, jak również odwołuje z niego organ prowadzący.

 3. W przedszkolu mogą być utworzone inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

Art. 23

 1. Dyrektor kieruje całą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań przedszkola zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy przedszkola – jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

 2. Dyrektor w szczególności:

 1. odpowiada za przestrzeganie art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

 2. odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;

 3. odpowiada za realizację zadań zgodnie ze statutem oraz uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

 4. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań;

 5. zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań wychowawczych przedszkola,

 6. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych

 7. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 8. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 9. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami o nadzorze pedagogicznym;

 10. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy dzieci;

 11. odpowiada za realizację programu wychowania przedszkolnego;

 12. dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego;

 13. przeprowadza rekrutację wychowanków, zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach;

 14. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 15. dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników przedszkola, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne;

 16. jest pracodawcą i przełożonym dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników;

 17. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 18. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 19. odpowiada za dokumentację przedszkola;

 20. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest zgodna z charakterem przedszkola działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

 21. podejmuje decyzje w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

 22. występuje z inicjatywą oceny pracy nauczyciela;

 23. przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 24 ust. 5 Statutu;

 24. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 25. realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem przedszkola.

  1. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie przedszkola, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

  2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli w przedszkolu nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.

Rada Pedagogiczna

Art. 24

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 2. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor przedszkola.

 3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu (podsumowujące) oraz w miarę bieżących potrzeb.

 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego, a także na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. W zebraniach rady pedagogicznej za zgodą dyrektora mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

 5. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola. Pełne wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinny być przedstawione radzie pedagogicznej w terminie do dnia 31 sierpnia.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola przedkładanych przez dyrektora;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 4. przygotowanie projektu oraz uchwalanie zmian w statucie przedszkola;

 5. przygotowanie projektu oraz uchwalanie programu wychowania przedszkolnego, dokonywanie w nim zmian zgodnie z odrębnymi przepisami i zastrzeżeniem zgodności z charakterem wychowawczym przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola,

 2. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowo płatnych,

 3. projekt planu finansowego przedszkola,

 4. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 5. programy zaproponowane przez poszczególnych nauczycieli przedszkola, złożone do dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania rady są protokołowane.

Rada Rodziców

Art. 25

 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która stanowi reprezentację rodziców wychowanków. Rada rodziców jest organem opiniodawczym.

 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola. W skład rady rodziców wchodzą: po dwóch przedstawicieli rodziców dzieci wchodzących w skład każdej grupy przedszkolnej, wybranych w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym przez zebranie rodziców dzieci danej grupy.

 3. Rada rodziców wspiera współpracę rodziców ze przedszkolem oraz działalność statutową przedszkola.

 4. Rada rodziców współdziała z dyrektorem przedszkola.

 5. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, także w celu organizowania pomocy wychowankom jej potrzebującym.

 6. Do rady rodziców nie mają zastosowania przepisy art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty.

 7. Rada rodziców przedszkola w realizacji celów statutowych współpracuje z radą rodziców Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Św.

Współdziałanie pomiędzy organami i rozstrzyganie sporów w przedszkolu

Art. 26

 1. Organy przedszkola zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola poprzez:

  1. współuczestnictwo w realizacji swoich kompetencji,

  2. wspólne ustalanie terminów spotkań,

  3. bieżącą wymianę informacji.

 1. Organy przedszkola przekazują między sobą wszelkiego rodzaju informacje przez ogłoszenia na tablicach informacyjnych, kontakty indywidualne oraz podczas posiedzeń rady pedagogicznej.

Art. 27

  1. Spory pomiędzy członkami rady pedagogicznej oraz pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga dyrektor, z zastrzeżeniem ust 5.

  2. Wnioski o rozstrzygnięcie sporu powinny być składane do dyrektora w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania wniosku wyznacza termin rozmowy.

  3. W przypadku braku porozumienia ostateczną decyzję w sprawie podejmuje dyrektor, udzielając odpowiedzi w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia skargi.

  4. Jeżeli strony nie zgadzają się z decyzją dyrektora, mogą zwrócić się do organu prowadzącego o rozstrzygnięcie sporu. Dotyczy to również sytuacji, w której dyrektor nie rozstrzygnie sporu w terminie określonym w ust. 3.

  5. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a innym członkiem rady pedagogicznej, pomiędzy dyrektorem przedszkola a pozostałymi organami przedszkola strony zwracają się o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego.

  6. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

Stowarzyszenia i organizacje

Art. 28

1. W przedszkolu mogą działać stowarzyszenia i organizacje dziecięce i młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem przedszkola.

2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie przedszkola wyraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Art. 29

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dyrektor po rozpatrzeniu pisemnej prośby rodzica podejmuje decyzję odnośnie przyjęcia dziecka 2,5- letniego do przedszkola.

Art. 30

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.

 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 i nie powinna być mniejsza niż 15.

 4. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci.

 5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej oraz dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

Art. 31

 1. Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań jest podstawowa programowa wychowania przedszkolnego.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Art. 32

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

   1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

   2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

   3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

Art. 33

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w art. 30 ust. 3 Statutu oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, z uwzględnieniem potrzeb rodziców oraz z zachowaniem zasady zagwarantowania minimum 5 godzin na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w przedszkolu w godzinach 8.00 – 13.00.

 4. Czas otwarcia i zamknięcia Przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb środowiska.

 5. Zmiany w ciągu roku dokonywane są na podstawie zatwierdzonych przez dyrektora i organ prowadzący aneksów do arkusza organizacji przedszkola. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice informowani są na bieżąco poprzez umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Art. 34

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Organ prowadzący ustala następujące terminy przerw:

1) Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 31 sierpnia,

2) Dzień Wigilii Bożego Narodzenia.

Art. 35

 1. Przedszkole organizuje zajęcia z religii na życzenie rodziców oraz wychowuje religijnie.

 2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia składanego we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

 3. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania). Wymiar zajęć może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego. Art. 36 ust. 4 Statutu stosuje się.

Art. 36

 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

 2. Godziny zajęć dodatkowych ustala dyrektor przedszkola z uzgodnieniu z organem prowadzącym, z zachowaniem zasady zagwarantowania odpowiedniej ilości czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Czas zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. Dzieciom, które nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, przedszkole zapewnia odpowiednią opiekę i organizację czasu wolnego.

 2. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 37

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania może być udostępniona:

 1. przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny,

 2. rodzicom dzieci, w części dotyczącej informacji o dziecku,

 3. pracownikom naukowym i studentom za zgodą dyrektora – w zakresie dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora lub osoby przez niego wskazanej.

 1. Nauczyciele prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

 2. Do dziennika zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach w danym dniu.

 3. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. W przypadku prowadzenia dziennika wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

 4. Prowadzący zajęcia dodatkowe dokumentują przeprowadzenie zajęcia wpisem w odrębnym dzienniku zajęć. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z wychowankiem oraz odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Ust. 5 stosuje się odpowiednio. W dzienniku należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć dodatkowych, stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Art. 38

 1. Przedszkole może stosować nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola (innowacja pedagogiczna), jak również podejmować działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w przedszkolu, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej (eksperyment pedagogiczny).

 2. Działalność innowacyjna i eksperymentalna jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu:

  1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

  2. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Art. 39

 1. Zajęcia prowadzone w czasie przekraczającym ustalony przez organ prowadzący wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 9 pkt 2 Statutu są odpłatne. Wysokość opłat ustala organ prowadzący.

 2. Termin i sposób wnoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ustala dyrektor w po-rozumieniu z radą rodziców.

 3. Dyrektor może całkowicie lub częściowo zwolnić z opłat, o których mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodziców.

Art. 40

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków dziennie.

 2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców.

 3. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

 4. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu dłużej niż 3 godziny dziennie, a niekorzystający z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie. Sposób dożywiania dziecka ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.

 5. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.

 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu faktu dyrektorowi, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, w następnym miesiącu.

Art. 41

 1. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia w przedszkolu, na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

 2. Posiłki spożywane w przedszkolu mają przewidzianą gramaturę, a ich koszt wynosi odpowiednio: 60% – obiad, 25% – śniadanie, wg stawki żywieniowej ustalonej w zarządzeniu dyrektora.

 3. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do wcześniejszego zgłaszania u dyrektora lub działu księgowości chęci korzystania z posiłku w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW

Art. 42

 1. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek w szczególności:

  1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

  2. wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju;

  3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

  4. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  5. dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem wychowanków oraz dawanie im dobrego przykładu życia w przedszkolu i poza nim opartego na zasadach wiary.

 2. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec wychowanków, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i wychowanka – w odkrywaniu prawdy.

 3. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest objęty ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący przedszkole oraz dyrektor jest obowiązany do występowania w obronie nauczyciela, gdy uprawnienia nauczyciela zostaną naruszone.

Art. 43

 1. Praca nauczycielska jest traktowana jako proces twórczy. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

 2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi przedszkola.

 3. Nauczyciel organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzi ją w oparciu o podstawę programową. Podstawowymi formami pracy w przedszkolu są: zabawy i prace dowolne dzieci, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, czynności samoobsługowe, higieniczne, prace użyteczne, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu.

 4. Nauczyciel odpowiada za jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej przed dyrektorem przedszkola, rodzicami i własnym sumieniem.

Art. 44

Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków, zapewnia higienę umysłową, w związku z czym:

  1. Prowadzi zajęcia w wywietrzonych pomieszczeniach;

  2. Przebywa z dziećmi na powietrzu w odpowiednich warunkach;

  3. Sprawdza stan techniczny wyposażenia;

  4. Posiada na wyposażeniu oddziału aktualną apteczkę wraz z instrukcją;

  5. Zgłasza zauważone usterki lub zagrożenia dyrektorowi przedszkola;

  6. Przeprowadza 1 raz w roku próbną ewakuację zgodnie z przyjętą procedurą.

Art. 45

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z respektowanymi w Przedszkolu wartościami chrześcijańskimi oraz odpowiada za jej jakość.

 2. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 3. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.

 4. Nauczyciele prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną polegającą na analizie i ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 5. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel niezwłocznie udziela dziecko tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora.

Art. 46

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca dyrektora podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący.

 2. Przepisy art. 6a ust. 4-10 i 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela stosuje się odpowiednio.

 3. Ocena pracy nauczyciela następuje według kryteriów określonych w art. 48 ust. 2 Statutu, co nie uchybia pozostałym kryteriom oceny pracy nauczyciela wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Art. 47

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i wychowankami tworzą wspólnotę przedszkola. Pracownicy ci swoim przykładem, pracą i stałą formacją duchową mają obowiązek ukazywać wychowankom obraz przedszkola, którego podstawą są wartości chrześcijańskie. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz współuczestniczą w procesie wychowania dzieci.

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi są obowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi są obowiązani:

 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w przedszkolu;

 2. przestrzegać ustalonego w przedszkolu porządku;

 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

 4. dbać o dobro przedszkola, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić przedszkole na szkodę;

 5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

 6. przestrzegać w przedszkolu zasad współżycia społecznego.

 1. Przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, jest podstawowym obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika administracji i obsługi. W szczególności jest on obowiązany:

 1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;

 3. dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

 4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

 5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;

 6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w przedszkolu wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia (w szczególności wychowanków) o grożącym im niebezpieczeństwie;

 7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 48

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola dobiera i zatrudnia dyrektor po konsultacji z organem prowadzącym. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji oświatowej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania w przedszkolu.

 2. Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą przedszkola przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w jej Statucie.

 3. Pierwszeństwo w zatrudnianiu na stanowisko nauczyciela mają Siostry Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW I RODZICÓW

Art. 49

1. Dziecko ma prawo do:

 1. podmiotowego i życzliwego traktowania, opartego na zasadach personalizmu

chrześcijańskiego;

 1. dobrze zorganizowanego procesu wychowania i opieki;

 2. wprowadzania na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i działania w przedszkolu;

 3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 4. akceptacji takim jakie jest;

 5. własnego tempa rozwoju;

 6. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

 7. zabawy i wyboru towarzysza zabaw;

 8. snu i wypoczynku w czasie odpowiadającym jego indywidualnym potrzebom;

 9. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;

 10. zdrowego i smacznego jedzenia;

 11. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 12. otrzymania pomocy w przypadku trudności;

 13. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego, w tym prowadzonych przez podmioty kościelne.

  1. Wychowankowie przedszkola korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących wychowankom przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 50

 1. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzice dziecka mają prawo zgłoszenia u dyrektora przedszkola sytuacji naruszającej prawa dziecka, w terminie do 7 dni od powzięcia informacji o naruszeniu.

 2. Skargę rozpatruje dyrektor przedszkola, z uwzględnieniem w szczególności praw dziecka zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.

 3. W przypadku braku akceptacji decyzji dyrektora bądź nierozpatrzenia skargi rodzice dziecka mają prawo odwołać się do organu prowadzącego w terminie odpowiednio 14 dni od dnia wydania decyzji lub 30 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu.

Art. 51

Dziecko ma obowiązek:

 1. szanowania wytworów innych dzieci,

 2. poszanowania zabawek i sprzętów przedszkolnych,

 3. podporządkowania się obowiązującym w grupie zasadom życia społecznego,

 4. przestrzegania zasad higieny osobistej.

Art. 52

Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków z powodu:

 1. nieusprawiedliwionej, niezgłoszonej nieobecności dziecka, trwającej co najmniej 2 miesiące, po uprzednio dwukrotnym zawiadomieniu pisemnym rodzica przez dyrektora przedszkola;

 2. uzyskania opinii specjalisty z poradni psychologiczno – pedagogicznej, który stwierdza brak predyspozycji zdrowotnych, psychofizycznych lub społecznych dziecka, niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,

 3. zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe, w sytuacji gdy warunki materialne rodziny nie uprawniają jej do korzystania z zapomóg i zwolnień, po uprzednim bezskutecznym dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległości, w którym wyznacza się termin 7 dni na zapłatę.

Art. 53

Rodzice mają prawo do:

  1. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

  2. znajomości planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale,

  3. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat rozwoju i zachowania swojego dziecka,

  4. wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola, w pierwszej kolejności do dyrektora placówki, a następnie do organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 54

Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Art. 55

Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Art. 56

Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści:

Katolicki Zespół Edukacyjny

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiec Św. 27-400, Ul. Grabowiecka 15

tel. 41 247 75 63

NIP: 6612370582, REGON: 260765534

Art. 57

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 58

 1. Statut przedszkola uchwala rada pedagogiczna po jego wcześniejszym skonsultowaniu z organem prowadzącym.

 2. Zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna.

 3. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.

 4. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do Statutu zostaje on udostępniony na stronie internetowej przedszkola.

 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie stosuje się Statut Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.