Historia przedszkola

Historia powstania Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim

    Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi przybyły do Ostrowca Świętokrzyskiego jeszcze przed II wojną światową w 1936 roku. Odpowiadając na potrzeby tutejszej ludności w kwietniu 1937 r. otworzyły ochronkę dla dzieci w wieku od 3 – 7 lat, wśród których przeważały dzieci pracowników z Huty Ostrowieckiej, mieszkających w pobliskiej Kolonii Robotniczej. W pierwszym roku w ochronce przebywało około 50 – 60 dzieci.

   Ochronka dysponowała wtedy salą zajęć, salą zabaw, obszernym dziedzińcem, boiskiem i będącym niedaleko sosnowym lasem. Siostry oprócz ochronki prowadziły również Zakład Opiekuńczy dla Starców – zlikwidowany w 1944 r., a podczas działań wojennych w 1939 roku zajmowały się także sierotami wojennymi i dziećmi rodziców wysiedlonych. W tym czasie Powiatowa Rada Opiekuńcza  powiatu opatowskiego przydzieliła do Ostrowca na Piaski chłopców, początkowo 13, a następnie liczba wychowanków wzrosła do 38 chłopaków. W taki oto sposób powstał – Dom Dziecka – Zakład Opiekuńczy dla Sierot na Piaskach. W 1945 r. liczba wychowanków wzrosła do 84. Siostry dzieliły się z dziećmi wszystkim co miały, aby nikt nie cierpiał  z głodu.

   Z czasem Opieka Społeczna przydzieliła siostrom 20 kobiet i mężczyzn, którzy potrzebowali opieki. Z tego powodu w budynku ochronki zaczęło się robić ciasno. Pomimo jednej sali, jaka została dla dzieci uczęszczających do ochronki, rodzice i tak byli zadowoleni, ponieważ wiedzieli, że ich dzieci są pod dobrą opieką i są bezpieczne.

  Podczas wojny powstały znaczne szkody w gospodarstwie, co utrudniało siostrom utrzymanie ochronki. Zamożniejsi rodzice niektórych dzieci postanowili płacić na dziecko, a dzieci z rodzin biedniejszych korzystały z ofiarności sióstr do końca 1945 roku.  W utrzymaniu ochronki pomagała również Huta Ostrowiec, która wpłacała po 100 zł miesięcznie, za co można było kupić chleb
i mleko dla dzieci. Przez pewien czas otrzymywano także produkty żywnościowe z  Komitetu Opieki Społecznej.

  Rozpoczęta w 1936 r. budowa domu drewnianego, w którym mieściła się ochronka dla dzieci została zakończona w 1946 r.

   Zmiany polityczne, jakie dokonały się w kraju w 1950 roku spowodowały,  że Dom Dziecka i Ochronka, którą prowadziły siostry przeszły pod zarząd Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Z „Caritasu” wpływały dotacje na dzieci, ale niestety kwota nie była wystarczająca w prowadzeniu tego dzieła. W tym czasie władze rządowe rozpoczęły masowe zwalniania sióstr zakonnych ze szpitali, ochronek i żłobków. W 1955 r. Siostry Rodziny Maryi z ul. Grabowieckiej otrzymały pismo z Oddziału Wojewódzkiego „Caritas” w Kielcach informujące o przekształceniu prowadzonego przez nie Domu Dziecka na Zakład Wychowawczy nr 2. Ochronka natomiast mogła nadal się rozwijać, ale niedługo, bo już po 7 latach pracy – dnia 21 lipca 1962 r. – siostry otrzymały kolejne pismo urzędowe, zgodnie z którym nastąpiła całkowita likwidacja przedszkola miejscowego. Tegoż dnia całe mienie przedszkolne przekazano na rzecz Zakładu Wychowawczego.

  Pomimo systematycznych remontów budynek był w coraz gorszym stanie, dzieci do Zakładu przybywało i robiło się ciasno, poza tym „budynek nie spełniał warunków sanitarno-higienicznych. Dyrekcja zakładu zdecydowała się na budowę nowego domu. Nie było łatwo, ale z Bożą pomocą 28 listopada 1989 r. część wychowanków mogła zamieszkać już w nowym budynku zakładowym.

   Ośrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim całkowicie zlikwidowano z dniem 31.08.2011 r. Powodem zamknięcia Ośrodka była mała liczba wychowanków, spowodowana wprowadzoną reorganizacją szkolnictwa. Zaczęto organizować klasy integracyjne, szkoły integracyjne, w których dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym mogły realizować obowiązek szkolny lub korzystać z nauczania indywidualnego.

  W takiej sytuacji dostrzegając inną wielką potrzebę lokalnego środowiska, Zgromadzenie otworzyło od 1 września 2009 r. Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi, placówkę publiczną ze specyfiką wychowania chrześcijańskiego. Na ten cel adaptowano część pomieszczeń ośrodka.  Nowe dzieło: Przedszkole nr 1 Sióstr Rodziny Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim, powstało jako wotum wdzięczności za dar 150-lecia działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi oraz beatyfikację Jego Założyciela – Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

   Rozpoczynając działalność Przedszkola, przystosowane zostały dwie sale w których znajdowały się dwie grupy przedszkolne /Krasnoludki i Motylki/, do których uczęszczało 50 dzieci. W kolejnych latach Placówka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a przede wszystkim zaufaniem rodziców. Dlatego też w 2010 r. wyremontowano kolejne dwie sale znajdujące się na piętrze budynku. Dzięki czemu od września 2010 r. do naszego Przedszkola uczęszczało 90 dzieci. W latach 2010 – 2015 placówka nadal rozwijała się i adaptowane były kolejne pomieszczenia przeznaczając je na sale grupowe. Wypożyczona została nawet sala szkolna, w której mieścił się oddział „0”. w 2015 r. ilość uczęszczających dzieci wynosi 119, zmniejszyła się ona z racji oddania szkole wypożyczonej od nich sali.

Dzieci z Siostrami w domu przy ul. Słowackiego, koniec lat 20. – z archiwum Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.

Wychowankowie Zakładu – lata 40.

Siostra Franciszkanka Rodziny Maryi z podopiecznym – fotografia z lat 50.

Siostry z wychowankami – lata 50.

Wycieczka w Tatry – zdjęcie z 1967 r. – fotografia z Kroniki

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Sandomierzu 12.06. 1999r.

Biskup Wacław Świerzawski wśród wychowanków Zakładu – 30 września 1996 r.

zdjęcia dzięki uprzejmości p. Grzegorza Nowaka, autora książki „Siostry na trudne czasy…”