Opłaty w Przedszkolu
  1. Zasady opłat za usługi świadczone przez przedszkole, dotyczące nauczania, wychowania i opieki poza czasem bezpłatnej realizacji podstawy programowej określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 827).
  2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego realizowania podstawy programowej w wymiarze 5 godz. dziennie, tj. o godz. 8.00 do 13.00.
  3. Wnosi się opłatę za nauczanie, wychowanie, opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę.
  4. Opłata naliczana będzie „z góry” na podstawie zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu bez możliwości zwrotu tej odpłatności w przypadku nieobecności dziecka.
  5. Przy pobycie dziecka w przedszkolu ponad zadeklarowany czas opłata określona w pkt 4 będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń.Godziny płatne (za każdą rozpoczętą godzinę)
   6:30 – 7:00 / 1,30 zł
   7:00 – 8:00 / 1,30 zł
   13:00 – 14:00 / 1,30 zł
   14:00 – 15:00 / 1,30 zł
   15:00 – 16:00 / 1,30 zł
   16:00 – 16:30 / 1,30 zł
  6. W ramach opłaty za zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej przedszkole zapewnia zabawy i zajęcia rozwijające dzieci, w miarę posiadanych przez placówkę możliwości bazowych i kwalifikacji nauczycieli.
  7. Opłaty za przedszkole wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Nr 90 1240 5035 1111 0010 5489 7787 po wcześniejszym otrzymaniu pisemnej informacji o naliczonej kwocie wpłaty.
  8. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata o której mowa w pkt 3 naliczana będzie w wysokości 75% wartości należnej miesięcznej opłaty naliczonej „z góry”. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza trzecie lub kolejne dziecko, opłata o której mowa w pkt 3 naliczana będzie w wysokości 50% wartości należnej miesięcznej opłaty naliczonej „z góry”.

 STAWKA ŻYWIENIOWA 2023/2024

100%
12,00 zł
śniadanie, obiad, podwieczorek
85% 10,20 zł śniadanie, obiad
75% 9,00 zł obiad, podwieczorek
60% 7,20 zł obiad
25% 3,00 zł śniadanie

DODATKOWE INFORMACJE
Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Przedszkola.
Nr konta Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi:

90 1240 5035 1111 0010 5489 7787