Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje dzieciom z wszystkich grup wiekowych zajęcia dodatkowe realizowane w podstawie programowej /8.00 – 13.00/

 • J. angielski
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Umuzykalnienie
 • Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne
 • Katecheza
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych kołach zainteresowań organizowanych w przedszkolu poza podstawą programową w godzinach od 13.00 do 15.00

 • „W krainie matematyki” – koło matematyczne – wszystkie dzieci

W naszym przedszkolu działa kółko matematyczne pt. „W krainie matematyki”, na które uczęszczają dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Zajęcia matematyczne prowadzone są w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej dostosowanej do wieku dziecka. Celem naszych zajęć jest stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych dziecka poprzez zabawę, rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej, rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania umiejętności matematycznych w codziennym życiu, nabywania umiejętności i wiadomości potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej. Zajęcia odbywają się w środę każdego tygodnia.

 

 • „Papierowe cudeńka”- koło orgiami

„Papierowe cudeńka” mają na celu kształtować, rozwijać zdolności i zainteresowania dzieci. Stosowanie na zajęciach sztuki origami, pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, rozwija inicjatywę dziecka, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny i logicznego myślenia. Sprawia radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest sztuką ładu i harmonii, sztuką skupienia, równowagi, aktywną zabawą prowadzącą w progi własnego poznania. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły. Składanie papieru to praca dwóch rąk prowadząca do dotlenienia półkul. Ingerencja mózgu sprawia, że dziecko staje się twórcze. Podczas składania origami, dziecko podejmuje niezwykły wysiłek, charakteryzujący się dużą koncentracją. Sztuka składania papieru nie tylko wpływa na rozwijanie zdolności manualnych, na doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo-ruchowej, czy rozwijanie pojęć matematycznych, ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalno-motoryczny dziecka. Działa redukując stres przywracając poczucie relaksu i przyjemności.

 

 • Koło gry i zabawy rekreacyjne – 3,4 latki

Kółko: „Gry i zabawy rekreacyjne” należy do czynności podejmowanych dla przyjemnego spędzania czasu, dla rozrywki. Jednak nie należy przez to rozumieć, że jest ono mało ważne. Dzieci w wieku przedszkolnym lubią naśladować, powtarzać w zabawie czynności osób dorosłych, zwierząt, postaci z bajek itp., pragną współzawodniczyć ze sobą w różnych dziedzinach, aby wykazać swoją wiedzę, siłę, zręczność czy umiejętności ruchowe. Te zajęcia dają im takie możliwości. Oprócz tego można dostrzec jeszcze inne zalety tego kółka, a mianowicie doskonale ono wpływa na rozwój różnych cech osobowości i intelektu dziecka, a także oddziałuje terapeutycznie w przypadku różnych opóźnień i zaburzeń rozwojowych. Gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają wiedzę i niektóre funkcje intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć, mowa. Udział w takich zajęciach sprzyja również kształtowaniu cech charakteru: panowanie nad sobą, wytrwałego dążenia do celu, umiejętności pokonywania trudności.

 • „W świecie bajek” – koło teatralne – wszystkie dzieci

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są” (Tove Johsson). Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuję naturalną potrzebę wyrażania  się w różnych formach ekspresji, na przykład: w śpiewie, mowie, geście, ruchu. Zabawy teatralne pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocję oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy, dając wiele satysfakcji. Zabawy w teatr stymulują „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, stają się motywacją do nowych wyzwań. Dają też poczucie wartości, godności i nadają sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela. Wszelkie działania podejmowane na kółku teatralnym będą zakończone występem przed publicznością.

 • „Funny English” – kółko j. angielski – 5-latki

Głównym celem kółka jest poznawanie podstawowych zwrotów, prostych  wierszyków i piosenek dla dzieci w języku angielskim. Dzieci mają możliwość poznawać język angielski poprzez zabawę.

 • Arteterapia – 4-5 – latki

Celem zajęć z arteterapii jest kształtowanie osobowości dziecka poprzez działania artystyczne stymulujące twórczy rozwój dziecka i jego aktywność.  Szczególna uwaga podczas zajęć z arteterapii zwracana jest na rozwój twórczości, kreatywności, wyobraźni, fantazji, spostrzeżeń, ekspresji twórczej.  Zajęcia ukierunkowane są na wspomaganie rozwoju dziecka w sferze poznawczej, emocjonalnej, wychowawczej i motywacyjnej w celu kształtowania osobowości, jak również wyrabianie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć w formie prac plastycznych, wnikliwego obserwowania otaczającego świata, wartościowania, dokonywania i uzasadniania wyborów dotyczących estetyki własnych prac. Ważnym elementem zajęć jest poszerzanie wiedzy o sobie, własnych cechach, zachowaniu, nawiązywaniu relacji interpersonalnych, kształtowaniu systemu norm i wartości, treści wychowawczych, kultury osobistej.

 • Rytmika – wszystkie dzieci

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku
z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają
w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca oraz relaksacją. Istotą zajęć z rytmiki jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Zajęcia sprawiają, że dzieci
w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno. Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności.

 • „Roztańczone przedszkolaki” – koło taneczne – wszystkie dzieci

Rola zajęć rytmiczno – tanecznych w wychowaniu przedszkolnym jest ogromna. To one dają dziecku radość, relaks, ruchowe spełnienie, satysfakcję z nowo nabytych umiejętności. Ruch podporządkowany muzyce posiada bezcenne walory. Wspiera rozwój procesów myślowych, kształci pamięć, koordynację ruchową, słuch muzyczny, poczucie rytmu, daje pewność siebie, poprawia relacje interpersonalne z rówieśnikami. Nowo nabyte umiejętności są źródłem satysfakcji zarówno dla dziecka jak i rodzica.

 • Koło Strażnicy uśmiechu – 5-latki

Celem kółka jest wspomaganie rozwoju samoświadomości, kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych dzieci..

Wspólne zajęcia prowadzone w atmosferze zabawy pomagają dzieciom:

 • osiągnąć emocjonalną stabilizację,
 • rozwijać zdolności przezwyciężania trudnych stanów emocjonalnych,
  • wyrażać własne zdanie,
  • dowiedzieć się czegoś nowego o sobie,
  • doskonalić umiejętności porozumiewania się z ludźmi,
  • budować zaufanie w stosunku do siebie i innych,
  • rozwijać poczucie własnej wartości,
  • umacniać i zawiązywać nowe przyjaźnie,
  • nauczyć się lepiej rozumieć i szanować siebie i innych.
 • Koło ,,Małego chrześcijanina” – grupy starsze

Zasadniczym celem kółka jest:

– rozbudzenie w dzieciach świadomości misyjnej i zaangażowanie na rzecz misji. Dzieci wspiera się
we wzrastaniu w wierze i życiu nią na co dzień;
– odbiór, analiza i interpretacja wybranych tekstów biblijnych;
– praktyczne wykorzystanie wiedzy religijnej;
– pogłębianie wiedzy o innych kontynentach i ich mieszkańcach;
– budzenie zainteresowania problemami dzisiejszego świata i kształtowanie
postawy wrażliwości na potrzeby innych ludzi;
– rozwijanie umiejętności wykorzystywania własnych talentów i możliwości
w służbie potrzebującym.
Jan Paweł II przypominał małym misjonarzom:
„Drodzy chłopcy i dziewczęta, działalność misyjna pomaga wam samym wzrastać w wierze i czyni was radosnymi uczniami Jezusa. Solidarność okazywana tym, którym się gorzej wiedzie, otwiera wasze serca na wielkie potrzeby ludzkości. W biednych, cierpiących niedostatek dzieciach możecie rozpoznać oblicze Jezusa”.