Koncepcja Pracy Przedszkola
ryba_mala

Koncepcja pracy
Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi

w Ostrowcu Świętokrzyskim

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

Mając na uwadze, że „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy,w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła” /Hadding Carter

pragniemy, aby owocem działań podejmowanych przez nasze przedszkole we współpracy z rodziną dziecka i jego środowiskiem lokalnym był

PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANY CZŁOWIEK ”

            Pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.

Misja naszego Przedszkola

 • Jesteśmy dla każdego Dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Istniejemy po to, aby Dziecko poprzez wszechstronne wykształcenie mogło się w pełni i harmonijnie rozwinąć jako osoba, przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki.
 • Będziemy towarzyszyć Dziecku w drodze życia i wspomagać Go, aby mądrze wzrastało ku dorosłości w kulturze i wartościach chrześcijańskich oraz w szacunku dla Ojczyzny i ludzkiej pracy.
 • Pomożemy Dziecku nabyć umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz doświadczać prawdziwego szczęścia z wyboru i czynienia dobra.
 • Będziemy czuwać nad bezpieczeństwem Dziecka i ochraniać go przed negatywnymi wpływami otoczenia.
 • We wszystkich poczynaniach przedszkola wobec Dziecka będziemy otwarci przede wszystkim na współpracę z rodzicami, a także na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 • Będziemy wspierać rodzinę w procesie wychowania i edukacji Dziecka poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.

W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami Jana Pawła II :

„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.

       Nasze Przedszkole:

Dba o właściwą organizację procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego.

Realizowane programy wychowania przedszkolnego uwzględniają podstawę programową

Korzystamy ponadto z następujących programów autorskich:

 • Program Adaptacyjny: „ Jestem ukochanym Dzieckiem Boga”;
 • Program Profilaktyczny – promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa; kształtowanie postawy proekologicznej w świecie stworzonym przez Boga;
 • Program Wychowawczy Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”;
 • Program autorski „Ja i mój region” – wykorzystywanie walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych regionu do poszerzania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym.

Stosuje nowoczesne metody i formy pracy oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • metoda M. Montessori
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.

Uwzględnia w swoich działaniach edukacyjnych indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

 • Prowadzimy systematyczną obserwację mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb

rozwojowych dziecka;

 • Diagnozujemy dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych;
 • Informujemy na bieżąco rodziców o postępach dziecka;
 • Uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pomocy udzielanej dziecku;

Zatrudnia wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Nauczyciele:

 • posiadającą wysokie kompetencje zawodowe i nienaganną postawę etyczną;
 • aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczącą w życiu przedszkola;
 • identyfikują się ze specyfiką placówki;
 • są otwarci, życzliwi i wrażliwi;

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

–   comiesięczne Msze św. dla przedszkolaków i ich rodzin

–   nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy sióstr

–   przybliżanie dzieciom postaci świętych i błogosławionych

–   Święto Niepodległości

–   Dzień św. Mikołaja

–   Wigilia przedszkolna

–   Jasełka

–   adoracja Pana Jezusa w żłóbku

–   kolęda

–   życzenia dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

–   bal karnawałowy,

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • uroczysty apel i obiad wielkanocny
 • Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Konstytucja 3 maja
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową, foldery, kąciki czytelnicze z publikacjami katolickimi dla rodziców, tablice informacyjne , gazetki i dekoracje okolicznościowe zgodne z kalendarzem roku liturgicznego, a także gadżety, m.in. breloczki, parasolki oraz koszulki z logo.

Posiada wypracowany program współpracy z rodzicami

 • Formacja religijna: comiesięczne Msze św., prenumerata prasy katolickiej , wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego, gazetki o treści religijnej, możliwość składania intencji z prośbą o łaski za wstawiennictwem św. Zygmunta Felińskiego, zachęcanie do modlitwy w intencjach polecanych przez Kościół ( modlitwa o pokój w krajach objętych wojną, dotkniętych klęskami żywiołowymi, w intencji dzieci nienarodzonych,)
 • Współpraca wychowawcza: spotkania indywidualne i grupowe, comiesięczne dyżury nauczycieli, pisemne informacje (wyniki diagnozy dotyczące dojrzałości szkolnej, tablice informacyjne) , zajęcia otwarte, pedagogizacja (warsztaty, prelekcje, szkolenia), prezentacja osiągnięć dzieci ( dyplomy, prace plastyczne; akademie, konkursy)
 • Integracja rodziców: udział w uroczystościach przedszkolnych, przygotowanie inscenizacji dla dzieci, Dzień Rodziny,
 • Włączenie rodziców i innych członków rodziny dziecka do podejmowania działań na rzecz przedszkola: udział w kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”; włączanie się w akcje charytatywne i ekologiczne promowane przez przedszkole, udział w konkursach na terenie przedszkola /jako członkowie jury/, pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów, uroczystości, przybliżanie przez rodziców wykonywanych przez nich zawodów.

Współpracuje ze środowiskiem lokalnym

 • placówki oświatowe: przedszkola, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Sz. Felińskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,
  Trzeciaków, II LO im. Chreptowicza
 • instytucje kościelne – parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej;
 • organizacje i instytucje działające na terenie miasta i okolic: Dom Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 16, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Częstocicach, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, kino ,,Etiuda” , Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Poczta Polska, Przychodnia „Zdrowie”, Apteka.

Dysponuje bogatą bazą dostosowaną do realizacji zadań programowych

 • obszerne, widne, funkcjonalne i estetyczne sale przedszkolne;
 • meble i sprzęty posiadające atesty i certyfikaty;
 • bogato wyposażone kąciki zabaw, liczne pomoce i środki dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych;
 • tablice interaktywne;
 • duży teren zielony z wydzielonym i ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w piaskownicę i atrakcyjne urządzenia rekreacyjne.

Dba o wytworzenie przyjaznej i rodzinnej atmosfery

 • utrzymujemy dobre relacje z rodzinami dzieci;
 • pracownicy odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej;
 • personel swoją postawą świadczy o wartościach chrześcijańskich;

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA:

Rok 2013/2014 – zapoznanie z wybranymi postaciami świętych:
Jak żyć, by szczęśliwym być? Świętych zapytamy, ich rad posłuchamy. ”

 Rok 2014/2015 – uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody i kształtowanie szacunku wobec niej, promowanie zdrowego trybu życia: „Niech zdrowe odżywianie, sportu uprawianie, przyrody podziwianie i jej szanowanie twym nawykiem odtąd się stanie.”

Rok 2015/2016 – promowanie wartości patriotycznych: „Polska żyje w nas.”

Nasze atuty:

           SŁUŻYMY DZIECKU I JEGO RODZINIE,

UCZYMY ŻYCIA OPARTEGO NA FUNDAMENCIE WIARY

Oferujemy:

 • obszerny budynek z dużymi salami, przestronnymi holami,
 • duży teren zielony z atrakcyjnym placem zabaw dla dzieci,
 • bardzo dobrze wyposażone sale zajęć,
 • otoczenie dzieci fachową opieką, zapewnienie im bezpieczeństwa ( w oddziałach dzieci młodszych dodatkowo zatrudnione osoby – pomoce nauczyciela),
 • realizacje własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków,
 • bogaty kalendarz imprez, uroczystości, przedstawień teatralnych,
 • udział w licznych konkursach – osiąganie przez naszych wychowanków wielu sukcesów,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe: logopedyczne i z języka angielskiego;
 • konstruktywną współpracę z rodziną dziecka,
 • spotkania, zajęcia otwarte dla rodziców,
 • czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
 • aktywną współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Zapewniamy:

 • kompetentną kadrę pedagogiczną;
 • fachowy i miły personel przedszkola,

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • Kocha Boga, ma świadomość, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem.
 • Wyraża wiedzę, umiejętności, emocje w działaniach twórczych.
 • Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.
 • Potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce człowieka wierzącego m.in. poprzez aktywny udział we Mszy św., codzienną modlitwę, stosowanie pozdrowienia chrześcijańskiego.
 • Dostrzega dobro, prawdę i piękno w postępowaniu swoim i w postępowaniu innych.
 • Odróżnia dobro od zła, potrafi dokonać właściwego wyboru wartości i odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej.
 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Dostrzega i rozumie potrzeby innych – szanuje ich odrębność.
 • Współdziała, dotrzymuje słowa, unika konfliktów a w razie ich zaistnienia po koleżeńsku je rozwiązuje
 • Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów; docenia sukcesy innych.
 • Umie z godnością przyjmować porażki.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych; używa zwrotów grzecznościowych.
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 • Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych; potrafi unikać zagrożeń.
 • Szanuje pracę swoją i innych oraz rozumie jej wartość.
 • Okazuje szacunek i wdzięczność wobec rodziców.
 • Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej; zna i szanuje swoją Ojczyznę; poznaje jej historię, kulturę i tradycję.
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole.