Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY

KATOLICKIEGO ZESPOŁU EDUKACYJNEGO
Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi

w Ostrowcu Świętokrzyskim

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

 

Mając na uwadze, że

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła” /Hadding Carter/

pragniemy, aby owocem działań podejmowanych przez nasze przedszkole we współpracy z rodziną dziecka i jego środowiskiem lokalnym był

 

PIĘKNIE UKSZTAŁTOWANY CZŁOWIEK ”

Pomagamy dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.

Misja naszego Przedszkola

 • Jesteśmy dla każdego Dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Istniejemy po to, aby Dziecko poprzez wychowanie i wszechstronne wykształcenie mogło się w pełni i harmonijnie rozwinąć jako osoba, przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki.
 • Będziemy towarzyszyć Dziecku w drodze życia i wspomagać Go, aby mądrze wzrastało ku dorosłości w kulturze i wartościach chrześcijańskich oraz w szacunku dla Ojczyzny i ludzkiej pracy.
 • Pomożemy Dziecku nabyć umiejętności rozróżniania dobra i zła oraz doświadczać prawdziwego szczęścia z wyboru i czynienia dobra.
 • Będziemy zapewniać dziecku opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem promocji i ochrony zdrowia.
 • We wszystkich poczynaniach przedszkola wobec Dziecka będziemy otwarci przede wszystkim na współpracę z rodzicami, a także na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 • Będziemy wspierać rodzinę w procesie wychowania i edukacji Dziecka
  w trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.
 • Będziemy dawać świadectwo życia poprzez prawidłowe relacje personelu przedszkola i naszych wychowanków.
 • Będziemy w sposób innowacyjny wspierać proces edukacji i wychowania Dziecka w oparciu o pedagogikę Froebla, poprzez twórczą, radosną i bezpieczną zabawę z wykorzystaniem darów, czyli przedmiotów w pełni służących rozwojowi myślenia logicznego, wyobraźni twórczej oraz budowania harmonijnego i uporządkowanego świata.
 • Będziemy wspierać rozwój dziecka poprzez realizację nauczania dwujęzycznego celem samorzutnego stosowania języka podczas pobytu w przedszkolu oraz komunikowania się z innymi w życiu codziennym.

W realizacji naszych zamierzeń kierujemy się słowami Jana Pawła II:

„ W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był” a nie tylko więcej ”miał”; aby więc poprzez wszystko co „ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim” ale także „dla drugich”.

 

Nasze Przedszkole:

Dba o właściwą organizację procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego.

Realizowane programy wychowania przedszkolnego uwzględniają podstawę programową.

Korzystamy ponadto z następujących programów autorskich:

 • Program Adaptacyjny „ Jestem ukochanym Dzieckiem Boga”;
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Katolickiego Zespołu Edukacyjnego
  – Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi – promowanie wychowania religijnego zmierzającego do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju dziecka oraz jego dojrzałej wiary; promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo oraz rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.
 • Program zajęć „Kreatywny przedszkolak – zabawy darami F. Froebla”;
 • Program zajęć umuzykalniających.

 

Stosuje efektywne i atrakcyjne metody wychowawcze, które zapewniają wychowankom twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów edukacyjnych.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • aktywne słuchanie muzyki według Carla Orffa i Batti Strauss,
 • elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
  Zielińskiej,
 • metody aktywizujące – metoda F. Froebla, metoda projektu, pedagogika zabawy KLANZA;

 

Uwzględnia w swoich działaniach edukacyjnych indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

 • Prowadzimy systematyczną obserwację mającą na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dziecka;
 • Diagnozujemy dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych;
 • Informujemy na bieżąco rodziców o postępach dziecka;
 • Uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pomocy udzielanej dziecku;

 

W ofercie edukacyjnej proponuje:

 • realizację własnych programów, poszerzających kompetencje i umiejętności wychowanków,
 • dwujęzyczność – codzienne zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, oraz obecność nauczyciela anglisty i komunikacja w j. angielskim podczas ogólnych zajęć dzieci.
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w ramach realizacji podstawy programowej: gimnastyka ogólnorozwojowa, grupowe zajęcia logopedyczne, katecheza, umuzykalnienie,
 • bogaty kalendarz imprez, uroczystości, przedstawień teatralnych,
 • udział w licznych konkursach – osiąganie przez naszych wychowanków wielu sukcesów,
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe po południu: zumba, arteterapia, sensoplastyka, dodatkowy jęz. angielski, koło taneczne, koło matematyczne, koło przyrodnicze, gry i zabawy rekreacyjne, aktywne słuchanie muzyki,

 

Zatrudnia wykwalifikowana kadrę pedagogiczną.

Nauczyciele:

 • posiadającą wysokie kompetencje zawodowe i nienaganną postawę etyczną;
 • aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczącą w życiu przedszkola;
 • identyfikują się ze specyfiką placówki;
 • są otwarci, życzliwi i wrażliwi;

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • comiesięczne Msze św. dla przedszkolaków i ich rodzin,
 • nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy zakonnej,
 • przybliżanie dzieciom postaci świętych i błogosławionych,
 • Międzyprzedszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
 • Święto Niepodległości,
 • Dzień św. Mikołaja,
 • Wigilia przedszkolna,
 • Jasełka,
 • Adoracja Pana Jezusa w żłóbku,
 • „Kolęda w przedszkolu” – noworoczna wizyta duszpasterska,
 • życzenia dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (Boże Narodzenie, Wielkanoc),
 • Rodzinne Kolędowanie „Kolędujmy Małemu”,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Bal karnawałowy,
 • Dzień Życia Konsekrowanego,
 • Uroczysty apel i obiad wielkanocny,
 • Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, Konstytucja 3 maja
 • Dzień Rodziny,
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu.

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową, fanpage KZE, foldery, kąciki czytelnicze z publikacjami katolickimi dla rodziców, tablice informacyjne, gazetki i dekoracje okolicznościowe zgodne z kalendarzem roku liturgicznego.

 

Posiada wypracowany program współpracy z rodzicami, który wspiera działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do jej potrzeb:

 • Formacja religijna dzieci, rodziców i nauczycieli: comiesięczne Msze św., prenumerata prasy katolickiej, wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego, gazetki o treści religijnej, możliwość składania intencji z prośbą o łaski za wstawiennictwem św. Zygmunta Felińskiego, zachęcanie do modlitwy w intencjach polecanych przez Kościół, „Noc Nikodema” – comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu, rekolekcje dla rodzin;
 • Współpraca wychowawcza: spotkania indywidualne i grupowe, comiesięczne dyżury nauczycieli, pisemne informacje (wyniki diagnozy dotyczące dojrzałości szkolnej, tablice informacyjne), zajęcia otwarte, pedagogizacja (warsztaty, prelekcje, szkolenia), prezentacja osiągnięć dzieci (dyplomy, prace plastyczne, akademie, konkursy, uroczystości);
 • Integracja rodziców: udział w uroczystościach przedszkolnych, przygotowanie inscenizacji dla dzieci, Dzień Rodziny, pikniki integracyjne poszczególnych grup;
 • Włączenie rodziców i innych członków rodziny dziecka do podejmowania działań na rzecz przedszkola: udział w kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom”; włączanie się w akcje charytatywno – religijne i ekologiczne promowane przez przedszkole, udział w konkursach na terenie przedszkola /jako członkowie jury/, pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów, uroczystości, przybliżanie przez rodziców wykonywanych przez nich zawodów, włączanie się w kiermasze świąteczne.

 

Współpracuje ze środowiskiem lokalnym:

 • placówki oświatowe: przedszkola i szkoły z terenu miasta i gminy;
 • instytucje kościelne – parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na Piaskach;
 • organizacje i instytucje działające na terenie miasta i okolic: Dom Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 16, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Częstocicach, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, kino ,,Etiuda”, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, Poczta Polska, Przychodnia „Zdrowie”, Apteka „Na Piaskach”, Radio „Ostrowiec”, salon fotograficzny „IDEAL”, Remondis, Filharmonia Świętokrzyska.

 

Dysponuje bogatą bazą dostosowaną do realizacji zadań programowych

 • obszerne, widne, bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne sale przedszkolne;
 • meble i sprzęty posiadające atesty i certyfikaty;
 • bogato wyposażone kąciki zabaw, liczne pomoce i środki dydaktyczne umożliwiające realizację zadań statutowych oraz rozwijające zainteresowania dzieci;
 • tablice interaktywne, wykorzystywanie narzędzi TIK;
 • duży teren zielony z wydzielonym i ogrodzonym placem zabaw wyposażonym w piaskownicę i atrakcyjne urządzenia rekreacyjne.

 

Dba o wytworzenie przyjaznej i rodzinnej atmosfery

 • utrzymujemy dobre relacje z rodzinami dzieci;
 • pracownicy odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej;
 • personel swoją postawą świadczy o wartościach chrześcijańskich.

 

KIERUNEK DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA:

2022/2023

Miłość i zgoda rodzinna, przyjaźń i życzliwość ludzi są nieocenionymi skarbami, które najcięższe burze przetrwają” – kształtowanie postawy miłości bliźniego i głębokiej wiary w Boga oraz uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka wzorem Z. Sz. Felińskiego – orędownika świętości i miłosierdzia – WIARA – MIŁOŚĆ – RODZINA

2023/2024

Jest znacznie łatwiej burzyć niż budować, szkodzić niż pomagać, nienawidzić niż kochać” (A. Fredro) – rozbudzanie w uniach wrażliwości na potrzeby innych, budowanie dobrych relacji oraz kształtowanie postawy otwartości wobec otaczającego świata – OTWARTOŚĆ – DOBROĆ – WRAŻLIWOŚĆ

2024/2025

Żeby świat był lepszy, potrzebna jest miłość do każdego człowieka” – rozwijanie kompetencji międzykulturowych, edukowanie i kształcenie szacunku dla tradycji i kultur innych narodów oraz wdrażanie do gotowości pokojowego rozwiązywania konfliktów – SZACUNEK I POKÓJ

2025/2026

„ Ojczyzna , to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie” – krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych poprzez umiłowanie kraju ojczystego, gotowość poświęcenia się dla własnego narodu oraz wdrażanie troski o losy ojczyzna. Przybliżenie wzorów osobowych prawdziwego patrioty – BÓG – HONOR – OJCZYZNA

2026/2027

„ Language is to the mind more than light is to the eye” (W. Gibson) – odkrywanie możliwości poznawania świata i ludzi poprzez komunikację wielojęzyczną oraz rozbudzanie zainteresowania różnymi kulturami – LET’S TALK – KOMUNIKACJA

 

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

 • Kocha Boga, ma świadomość, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym człowiekiem.
 • Wyraża wiedzę, umiejętności, emocje w działaniach twórczych.
 • Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości
  i umiejętności.
 • Potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce człowieka wierzącego m.in. poprzez aktywny udział we Mszy św., codzienną modlitwę, stosowanie pozdrowienia chrześcijańskiego.
 • Dostrzega dobro, prawdę i piękno w postępowaniu swoim i innych.
 • Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
 • Dostrzega i rozumie potrzeby innych – szanuje ich odrębność.
 • Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów i docenia sukcesy innych.
 • Umie z godnością przyjmować porażki.
 • Potrafi kulturalnie zwracać się do innych i używa zwrotów grzecznościowych.
 • Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje oraz rozumie emocje i uczucia innych ludzi.
 • Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych; potrafi unikać zagrożeń.
 • Szanuje pracę swoją i innych oraz rozumie jej wartość.
 • Okazuje szacunek i wdzięczność wobec rodziców.
 • Ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, szanuje swoją Ojczyznę oraz zna jej historię, kulturę i tradycję.
 • Rozumie polecenia i proste komunikaty w językiem angielskim oraz podejmuje próby komunikacji w tym języku.
 • Zna dary F. Froebla oraz umiejętnie i kreatywnie je wykorzystuje do wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie.
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole.