Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej
Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św.

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzaniem z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również Rozporządzeniem zmieniającym powyższe z dnia 25.03.2020r., zmianie ulega harmonogram rekrutacji oraz dotychczasowy sposób potwierdzenia woli zapisania dziecka do Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi oraz Katolickiej Publicznej Szkoły podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Św.

Dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. informuje o sposobie dostarczania dokumentów rekrutacyjnych do przedszkola i szkoły.

Rodzice mogą skorzystać z niżej wymienionych sposobów:

wysłanie skanu karty zgłoszenia i załączników lub

wypełnienie karty zgłoszenia i załączników w programie Word i przesłanie drogą mailową na adres: kze.ostrowiec@gmail.com

(Rodzice, którzy prześlą mailowo potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola
w programie Word, będą musieli w późniejszym czasie dostarczyć dokumenty w formie papierowej).

 

Zachowując zaostrzone reguły sanitarne, możliwe jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej  do placówki codziennie w godz. od 8.00 – 16.00.

Informacja dotyczy Rodziców, którzy nie zdążyli -do dnia 25.03.2020r.- złożyć wersji papierowej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola lub szkoły.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, może zostać zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub informacji mailowej/ telefonicznej – z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia w najszybszym możliwym czasie, po zakończeniu stanu zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych

Wszelkie konsultacje i dodatkowe informacje udzielane będą drogą mailową lub telefonicznie nr tel. 662 078 966.

Termin składania wniosków:

PRZEDSZKOLE do 24 kwietnia 2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA do 8 maja 2020r.

Regulamin rekrutacji oraz karty zgłoszenia odpowiednio na stronach www.przedszkolekatolickie.ostrowiec.pl oraz www.katolickasp.ostrowiec.pl

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi

w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie w sekretariacie przedszkola wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Sposoby złożenia karty zapisu:

Osobiście w kancelarii placówki lub

-Wysłanie skanu karty zgłoszenia i załączników lub wypełnienie karty zgłoszenia i załączników w programie word i przesłanie drogą mailową na adres kze.ostrowiec@gmail.com

01-24.04.2020r.

20-21.07. 2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę.

27 -28.04.2020r.

22.07. 2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – przy wejściu głównym w placówce oraz na stronie internetowej

29.04.2020r.

23.07.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia lub informacji mailowej/ telefonicznej – z obowiązkiem pisemnego potwierdzenia w najszybszym możliwym czasie, po zakończeniu stanu zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych

29-30.04 2020r.

23.-24.07.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych– przy wejściu głównym w placówce oraz na stronie internetowej.

04.05. 2020r.

27.07.2020r.

Opublikuj w swoim portalu

Autorem wpisu jest: redaktor